POGLEDAJTE SPORAZUM O FORMIRANJU NOVE VLADE

Obavezujemo se da ćemo dosljedno ostvarivati naše ciljeve, slušati glas naših građana i preduzimati odgovorne korake kako bismo ostvarili njihove aspiracije. Navodi su sporazuma.

Portal RTCG objavljuje sporazum o formiranju nove, 44. vlade. Autentičnost dokumenta potvrđena nam je u Evropi sad.

Polazeći od suverene volje naroda Crne Gore. Koja je jasno artikulisana na parlamentarnim izborima 11. juna 2023. Godine, u želji da se postigne široki politički konsenzus koji će omogućiti formiranje stabilne i kompetentne Vlade. Spremne da se suoči sa ključnim izazovima od značaja za dalji razvoj Crne Gore, afirimišući spoljnopolitičke težnje naše države kao osnovne smjernice budućeg djelovanja Vlade. I parlamenta, uvažavajući potrebu da se preduzmu neophodne ekonomske reforme u cilju unaprjeđenja životnog standarda svih građana Crne Gore.

Potvrđujući naše ubjeđenje u ispravnost i isplativost stremljenja ka prosperitetu, stabilnosti, održivom razvoju i univerzalnim vrijednostim čovječanstva, imajući u vidu da se u središtu našeg političkog djelovanja nalazi zalaganje za vladavinu prava, jednakost i ravnopravnost građana, socijalnu pravdu, društvenu solidarnost i toleranciju, odlučni u namjeri da demokratizujemo crnogorsko društvo, vodeći snažnu političku i pravnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na svim nivoima, suprostavljajući se naumu političkih subjekata da stalnim produkovanjem vještačkih podjela. Kao što su to radili u proteklih četvrt vijeka, nastave da stvaraju dimne zavjese iza kojih se oni bogate. A građani se lišavaju prava na bolji život.

Privrženosti Crnoj Gori kao svojoj kolijevci i kući u kojoj ravnopravno žive, kao svoji na svome, svi njeni građani koji je tvore, i Crnogorci, i Srbi, i Bošnjaci, i Albanci, i Muslimani, i Hrvati i Romi svi građani pripadnici ostalih naroda,

Posvećenosti prosperitetnoj budućnosti Crne Gore kao jedine nam države koju želimo graditi kao zajednicu slobode, ravnopravnosti i vladavine prava,

Opredjeljenja da Crna Gora bude punopravni član Evropske unije i kredibilan NATO saveznik,

Uvjerenja da su život i sloboda pojedinca osnovna svrha postojanja države, a pravda njen temelj, predstavnici političkih subjekata: Evropa sad, Nova srpska demokratija, Demokrate, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija Crne Gore, Albanski forum, Ujedinjena Crna Gora, CIVIS, Albanska alijansa usaglasili su sljedeći:

SPORAZUM O PARLAMENTARNOJ PODRŠCI, KONSTGITUISANjU ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI I POLITIČKIM PRIORITETIMA 44.VLADE CRNE GORE I PARLAMENTARNE VEĆINE 28. SAZIVA SKUPŠTINE CRNE GORE

PREDMET SPORAZUMA

U svijetlu nepokolebljive predanosti jačanju temelja naše demokratije, ovim Sporazumom precizno definišemo odnose između zakonodavnih i izvršnih tijela s ciljem da osiguramo čvrstu parlamentarnu podršku 44. Vladi Crne Gore, utvrdimo osnovne pravce djelovanja, učvrstimo osnovne programske principe i preciziramo strukturu izvršne i zakonodavne vlasti.

OSNOVNI PRINCIPI MEĐUSOBNE SARADNjE

Onovne principe međusobne saradnje čine:

– poštovanje Ustava Crne Gore, građanskih, ljudskih i manjinskih prava i vjerskih sloboda- EU perspektiva države Crne Gore- Jačanje saradnje u okviru saveza NATO – Sprovođenje reformi- Jačanje pravne države i uspostavljanje savremenog političkog sistema- Poštovanje sudskih odluka i presuda- Izgradnja nezavisnih institucija i stvaranje uslova za njihovo djelovanje – Izgradnja nezavisnog sudstva i dalja izgradnja nezavisnog tužilaštva.

Te obezbjeđivanje političke podrške za njegov nezavisni rad – Uključivanje građana u javni i politički život Crne Gore kroz jačanje civilnog sektora i osnaživanje pojedinaca- Obezbjeđivanje uslova za poštovanje stručnosti u politici – Uvažavanje modela argumentovanja i stručnosti prilikom političkog odlučivanja – Stvaranje boljeg imidža države i izgradnja međunarodnog ugleda- Uvođenje kulturne i ekonomske diplomatije – Borba protiv mafije i sistemske korupcije – Jačanje ekonomije kroz nove i moderne modele ubrzanog razvoja – Politika saradnje i povezivanja sa susjedima, Evropom i svijetom- Jačanje socijalne pravde gdje je centar čovjek i njegove potrebe- Očuvanje životne sredine i briga za našu zemlju za generacije koje dolaze poslije nas

POLITIČKE, NORMATIVNE I PROJEKTNE ODREDBE SPORAZUMA

1. Naš zajedniči rad baziran je na transparentnosti, saradnji i uzajamnom poštovanju. Vjerujemo da je snaga našeg zajedništva ključna za prevazilaženje izazova i postizanje pozitivnih rezultata. Obavezujemo se da ćemo dosljedno ostvarivati naše ciljeve, slušati glas naših građana i preduzimati odgovorne korake kako bismo ostvarili njihove aspiracije.

2. Naš Ustav jasno propisuje vrijednosti koje se obavezujemo da ćemo poštovati, te da ćemo sprovoditi standarde u okviru procesa EU integracija. Jasno smo definisali i uskladili stavove oko vanjske i bezbjednosne politike sa EU i NATO.

3. Ovaj Sporazum je izraz naše vjere u budućnost Crne Gore i spremnost da zajedno stvaramo promjene koje će ostati za naredne generacije. Ujedinjeni u naporima, sa poštovanjem prema različitostima i posvećenosti našim idealima, ulazimo u period zajedničkog rada i postizanja naših ciljeva, duboko svjesni važnosti saradnje, uvažavanju naših razlika i političke stabilnosti kao preduslova za ostarivanje svih ostalih konkretnih državnih projekata.4. Definisanje temeljnih principa rada 44. Vlade Crne Gore ima za cilj da omogući održavanje stabilnosti, efikanosti u demokratskom upravljanju jer pružaju okvir za odgovorno, transparentno i efikasno upravljanje državom u cilju ostvarivanja pozitivnih rezultata za građane i društvo.

Prinicipi rada koji će osigurati uspješnost 44. Vlade su:

– Ciljana usmjerenost.

Vlada će biti fokusirana na jasan programski kurs. Saglasni smo da će vanjskopolitička orijentacija 44. Vlade biti utemeljena na aktivnom i kredibilnom članstvu Crne Gore u NATO, punoj posvećenosti EU integracijama i ubrzanom procesu pristupanja Crne Gore EU, daljem razvijanju prijateljske saradnje sa svim susjednim državama priznatim od strane Crne Gore, te jačanju uloge naše države u multilateralnim inicijativama i organizacijama. Vlada će ostati posvećena potpunoj usklađenosti vanjske politike sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, uz poštovanje svih međunarodno preuzetih obaveza i ugovora;- Integritet i etika. Vlada će djelovati u skladu sa visokim etičkim standardima u cilju stvaranja povjerenja sa građanima i sprječavanju koruptivnih praksi koje direktno narušavaju uspješnost rada Vlade.-

Stateško planiranje. Sve politike će imati strateški i analitički pristup kako bi se ciljevi postizali i egzaktno mjerili. – Dijalog i saradnja. Obavezujemo se da u parlamentarnom djelovanju dajemo svoj puni doprinos efikasnom i brzom izvršavanju obaveza iz nadležnosti Skupštine Crne Gore, ostavljajući po strani partikularne partijske interese, a vodeći računa o interesu svih građana Crne Gore, naročito u oblastima vladavine prava i EU integracija. – Izborna reforma i demokratija. Prepoznajemo izbornu reformu kao ključnu tačku parlamentarnih prioriteta. Posebnu pažnju posvetićemo obezbjeđivanju pravične zastupljenosti manjinskih naroda, primjenjujući načelo afirmativne akcije. Naš krajnji cilj je jasan: obezbijediti da budući izborni ciklusi budu temeljeni na savremenoj i unaprijeđenoj izbornoj legislativi, koja odražava potpuno povjerenje svih građana Crne Gore u izborni proces.- Zabrana zloupotrebe vlasti.

Princip na kome će se insistirati kroz smanjenje rizika i konflikata, klijentelizma i saradnje sa pojedincima ili udruženjima čiji cilj je lični. A ne opšte dobro države i građana. Obavezujemo se da ćemo se u vođenju kadrovske politike presudno rukovoditi načelima otvorenosti, meritokratije i jednakih šansi, vodeći računa prvenstveno o profesionalnim kvalitetima i ličnom integritetu kandidata, u cilju diskontinuiteta partitokratskog načina upravljanja, te da ćemo se striktno pridržavati zakonskih propisa i najboljih praksi u dijelu imenovanja političkih funkcija (ministri, državni sekretari, 30% ambasadora, do 50% članova upravnih odbora i dr) i izbora profesionalnih funkcija (generalni direktori direktorata, starješine organa uprave, menadžment privrednih društava u većinskom vlasništvu države, ostali članovi upravnih odbora, i dr). Koje će se birati na javnim i transparentnim pozivima, odnosno konkursima.

– Politika u funkciji građana.

Sve odluke se moraju donositi u interesu građana, te će Vlada biti usmjerena prema rješavanju problema.

– Stabilnost.

Potpisinice Sporazuma radiće na očuvanju stabilnosti vlasti jer su svjesne da je politička stabilnost osnova za reforme i razvoj. – Legitimitet.

Vlada će kroz obrazovanje povjerenja sa građanima imati legitimitet za donošenje odluka. Princip legitimiteta je ključan faktor za postizanje pozitivnih rezultata i uspješnog upravljanja državom. – Demokratija. Sve odluke 44 Vlada donosiće demokratskim procesima poštujući Parlament i sve ostale institucije sistema. U kontinuitetu ćemo podsticati i osnaživati širi društveni dijalog sa svim relevantnim akterima (građani, međunarodni partneri, akademska zajednica, organizacije civilnog društva i sl.) o temama koje suštinski opredjeljuju dalji razvoj Crne Gore.

– Ljudska prava.

Zaštita ljudskih prava i različitosti, te omogućavanje slobode izražavanja i njegovanja dostojanstva svakog pojedinca, princip jednakosti i pravo na privatnost su principi koji će biti utkani u temeljne vrijednosti potpisnica Sporazuma. – Pravna država. Insistiramo da su svi građani, a naročito i predstavnici vlasti podložni zakonima kako bi se prava i slobode građana štitile pravosudnim sistemom. Oslobodićemo državni sistem od korumpiranih i lica povezanih sa mafijom i organizovanim kriminalnim grupama. Strane ugovornice se obavezuju da će pružiti punu podršku vladi.

Koja će osigurati efikasnu implementaciju svih potrebnih aktivnosti usmjerenih na nastavak snažne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, te obezbijediti neophodnu materijalnu i institucionalnu podršku nadležnim pravosudnim organima, prvenstveno Specijalnom državnom tužilaštvu, u nesmetanom vršenju svojih dužnosti na profesionalan, nezavisan i transparentan način. S tim u vezi izbor nedostajućih članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda. Kao i VDT-a u skladu sa Ustavom Crne Gore i zatvaranje poglavlja 23 i 24 prioriteti su našeg političkog djelovanja.

– Nacionalno jedinstvo.

Obavezujemo se da ćemo kroz svoje državničko djelovanje unaprijediti društvenu koheziju i iskorijeniti nacionalne, vjerske i političke podjele koje su generacijama oblikovale našu državu. Suzdržavaćemo se od svih tema koje mogu obnavljati ili produbljivati podjele. S ciljem izgradnje ujedinjene budućnosti za sve građane Crne Gore.

– Nacionalni resursi.

Predstavljaju blago naše države koje moramo sačuvati za generacije koje dolaze posle nas i zato se obavezujemo da ćemo sa njima pametno upravljati i da ćemo čuvati okolinu.

– Prava radnika.

44. Vlada će razviti niz politika i regulacija kako bi se obezbijedila i poštovala prava radnika, unaprijedili radni i životni uslovi te osigurala pravednija i sigurnija radna okolina. Postavljeni ciljevi će se realizovati kroz niz mjera koje su u skladu sa EU. A regulišu prava radnika, fer zarade, ograničenje radnog vremena, pravo na godišnji odmor, zaštitu trudnica i porodilja i prava radnika u slučaju prekida radnog odnosa. Zdravlje i sigurnost na radu će se poboljšati kroz jasne zakonske propise koji će onemogućiti diskriminacije i prevare. 44. Vlada želi da vrati socijalni dijalog i da ga promoviše kako bi se postigao konsenzus o pitanjima radnika i njihovih interesa. Vlada će razvijati programe i promociju za ravnotežu između posla i privatnog života i borbe protiv nesigurnog rada.

– Zaštita penzionera.

44. Vlada će raditi na boljoj socijalnoj zaštiti i vraćanju dostojanstva ljudima koji su pošteno radili cijeli život. Usklađivanje penzionog sistema i zdravstvene zaštite mora se standardizovati u odnosu na zemlje EU jer naši penzioneri ne smiju živjeti u siromaštvu.

– Mladi.

Načelo 44. Vlade Crne Gore je da o mladima ova Vlada ne odlučuje bez njih što znači da će mladi imati priliku da sami stvaraju svoje politike i unaprjeđuju oblasti koje im se čine važne.-

Rodna ravnopravnost. Borba protiv predrasuda i štetnih rodnih stereotipa biće pojačana u mandatu 44. Vlade. Ali će prioritet rada biti zaštita i podrška žrtvama nasilja i zaustavljanju negativnog trenda. Država će odgovorno preuzeti akivnu ulogu u stvaranju. Ali i implementaciji politika koje podržavaju jednakost.

– Porodica.

Važnost porodice i podsticanje nataliteta 44. Vlada prepoznaje i ne vidi društveni razvoj bez njenog jačanja. Zato je izabrani pristup veoma jednostavan i primjenljiv i odnosiće se na zakonske regulative koje omogućavaju zaposlenim roditeljima da više vremena provode sa djecom u okviru odmora i stabilnog radnog vremena. –

– Reforma zdravstvenog sistema.

Ne smije se odlagati reforma zravstvenog sistema i 44 Vlada je spremna da se upusti u ovaj dugotrajan i kompleksan proces. Prioritet će biti unaprjeđenje pristupa osnovnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi svi građani ostvarili svoje pravo na ljekara i liječenje.- Decentralizacija. Svjesni bogatstva naše kulturne i etničke raznolikosti, obavezujemo se daćemo predano raditi na daljnjoj decentralizaciji, ojačavajući pritom ovlašćenja lokalnih vlasti u svjetlu najviših evropskih standarda. Stojimo čvrsto uz našu viziju jačanja ulaganja u lokalne samouprave u kojima žive manjinske zajednice. Te ćemo podsticati politike koje teže ravnomjernom regionalnom razvoju. Naša misija je čuvati i istaknuti doprinos manjinskih naroda na kulturnom i političkom planu, te osigurati njihovu potpunu integraciju. Poštujući njihovu bogatu kulturu i dostignuća.

– Ekonomija, javne finansije i budžet.

Predstavljaju osnovu za efikasno upravljanje i sprovođenje reformi u cilju dostizanja postavljenih ciljeva. Isto tako, ekonomska saradnja i sloboda kretanja robe, usluga i kapitala čine osnovu ekonomske stabilnosti. Zalažemo se za kreiranje održivog ekonomskog modela i sprovođenje ekonomskih reformi koje će bitno podići kvalitet života svakog građanina. Potpisnice se obavezuju da će podržati zaduženje s obzirom na to da u naredne četiri godine dospijeva na naplatu iznos veći od 2. 0 mlijarde otplate dugova koji se odnose na period prije 2020. Godine. Podržaćemo implementaciju programa “Evropa sad 2. 0”, uvijek s fokusom na očuvanje stabilnosti naših javnih finansija.

– Mir.

Temelj stabilnosti i razvoja je saradnja, povezivanje i očuvanje mira.

Izvor: Da