Iako se dugo čekalo na ponovno uvođenje notarijata u naš pravni sistem, ovaj institut ima ogroman značaj za pravni poredak Crne Gore, rasteretio je sudove i obezbijedio visok stepen pravne sigurnosti, poručio je notar Vuksan Sekulić.


Gostujući u emisiji „Besplatni pravni savjeti“, Sekulić je istakao da institut notarijata ima dugu istoriju, te da nije produkt savremenog doba.


„Notarijat je jedan institut za koji većina naših sugrađana smatra da je produkt ovog doba i vremena, ali njegovi korijeni sežu u daleku prošlost, vezani su Rimsko carstvo i rimsko pravo. Sa druge strane, savremeni notarijat vezan je za sjevernu Italiju, a notari su bili prisutni na našem području i u vrijeme srednjovjekovnih primorskih gradova, poput Kotora, Budve, Ulcinja. Takođe, notarijat je bio prisutan i u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, tako da ima duboku istoriju i potreba za njim je uvijek postojala. Ipak, nije bio prisutan u pravnom životu u vrijeme socijalizma, ali je reformom cjelokupnog pravnog sistema ponovo uveden, Zakonom o notarima 2005. godine, a prvi notari počeli su sa radom 2011. godine“, pojasnio je Sekulić.

Osim rasterećenja sudova, što je jedna od glavnih pozitivnih strana notarijata, Sekulić je posebno naglasio veću pravnu sigurnost, posebno u pravnim poslovima prometa nepokretnostima.


„Iskustva drugih razvijenih evropskih država, ali i naša tokom ovih deset godina, pokazala su opravdanim uvođenje notarijata u pravni život Crne Gore. Rasteretili su se sudovi, veliki broj ugovora koji nijesu bili u notarskoj formi bili su osnov da se uđe u dugotrajne i vrlo često skupocjene parnice. Međutim, notarska služba je donijela jednu sigurnost u pravnom prometu, tako da ti notarski akti koji notari donose znače velike benefite za građane“, podvukao je notar Sekulić.


Notari, kako je saopštio, donese notarske akte, a jedni od najvažnijih jesu notarski zapisi, kao što su ugovori prilikom kupovine nepokretnosti.


„Ranije su te ugovore ovjeravali u sudu i nije se vodilo računa o sadržini ugovora, već samo o autentičnosti potpisa. Sadržina je bila ostavljana strankama da je definišu, pa ti ugoviri nijesu bili podobni da na osnovu njih bude izvršena promjena u katastrima, zbog čega su se morali pokretati postupci pred nadležnim sudovima. Sada su notari dobili mogućnost i isključivu nadležnost u sačinjavanju ugovora o kupo-prodaji nepokretnosti, ali sa obavezom da provjere svu potrebnu dokumnetaciju, utvrde da li je moguć taj promet, posavjetuju stranke šta je potrebno učiniti da bi se promet ostvario, a sve sa ciljem da dobiju valjani akt i ugovor koji je podoban da proizvede pravno dejstvo kod nadležnog organa, u ovom slučaju Uprave za katastar“, naveo je Sekulić u emisiji „Blasplatni pravni savjeti“.


Najčešće usluge koje građani traže od notara jesu, pored kupoprodajnih ugovora, založne izjave, koje služe kao obezbjeđenje ugovora, na primjer za kredit, a građani kod notora dolaze i za sastavljanje testamenata…


„Takođe, imamo i notarske ovjere potpisa, što nije isključiva nadležnost notara, već taj posao obavljamo zajedno sa Osnovnim sudom i Opštinom Bijelo Polje. To su svakodnevni poslovi, poput punomoćja za vozila, saglasnost za putovanja djece preko granice i slično… Ono što još nije zaživjelo, a što će se, pretpostavljam, u narednom periodu i ovdje dešavati, jesu predbračni i bračni ugovori, jer supružnici i budući supružnici žele da njihova imovina bude uređena na način na koji oni žele“, saopštio je Sekulić.


Pored navedenih ataka, notari djeluju i kao povjerenici suda u ostavinskim postupcima.


„Oduvijek je postojao princip da se ti postupci pokreću po službenoj dužnosti. Dakle, nadležni organ MUP-a popuni određenu papriolgiju koja se dostavlja sudu, koji potom rješenjem donosi odluku da određeni notar, kojeg sud određuje po abecednom redu, dobije taj predmet i poziva učesnike da daju svoje izjave, nakon čega notar donosi rješenje uzimajući u obzir niz okolnosti. U zadnjih par godina ti se postupci pokreću po službenoj dužnosti, neposredno nakon smrti lica, dok se ranije čekalo da neko od porodice pokrene taj postupak, tako da imamo situacije da postoje lica koja su preminula prije više od 20 godina, a ostavinski postupci još nijesu pokrenuti. Zato savjetujem građane koji u porodicama imaju neriješene ostavinske postupke, da ih iniciraju“, naglasio je on.


Govoreći o kupo-prodajnim ugovorima, Sekulić je kazao da nakon što građani izraze želju da kupe ili prodaju nepokretnost, prvi korak jeste posjeta notara.


„Kod notara će dobiti sve neophodne informacije, zatim se prikuplja dokumentacija, vrši njena kontrola, ukazuje se ako ta dokumentacija ima teret zabranu koja onemogućava prodaju. Vrlo često se dešava da su u list upisana lica koja su preminula, a nije završen ostavinski postupak, što opet onemogućava tu prodaju. U krajnjem, cilj je da notar na objektivan i neutralan način vodi računa o interesima obje ugovorne strane, to je ono što unosi sigurnost u pravni promet. Dakle, ne može se zastupati interes jedne strane i ta objektivnost koja se reflektuje kroz pravnu sigurnost je ono što je donijelo uvođenje notarijata“, podvukao je Sekulić.


Iako po pravilu notari funkcionišu po principu zakazivanja, Sekulić je kazao da se trude da uvijek svima izađu u susret.


„Mi smo mala sredina, tako da se trudimo da izađemo u suret i kada građani dođu nenajavljeni. Ipak, za sačivanjanje nekog notarskog akta je potrebno i vrijeme, ali oni to razumiju“, naveo je on.


Dodao je da su notari u Bijelom Polju uvijek tu da građanima besplatno daju savjet, ali je i napomenuo da su cijene notarskih usluga definisane notarskom tarifom koju je usvojila Vlada Crne Gore, te su iste za sve, a notari su obavezni da ih primjenjuju bez izuzetka.


Notari, kako je kazao Sekulić, odgovaraju za svoje postupke Notarskoj komori, kao i Ministarstvu pravde.


„Takođe, odgovaramo i građanima, koji u slučaju nezadovoljstva mogu da se obrate Notarskoj komori, koja, ukoliko postoji opravdanost, može pokrenuti disciplinski ili krivični postupak“, naglasio je on.


Iako je u početku u Crnoj Gori postojala dilema da li će notari odgovoriti postavljenom zadatku, Sekulić je kazao da se vjeruje da sada zauzimaju respektabilnu poziciju u pravnom sistemu.


„Čini se da smo opravdali očekivanja, pohvale su stizale i sa evropskih adresa, notari su doprinijeli da ocjene pravnog sistema budu bolje nego što su bile, ali, naravno, uvijek ima mjesta za napredak“, poručio je Sekulić.


Izvor: RBP