BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE 16 MILIONA EURA

Najviše novca bjelopoljska lokalna uprava u 2023. planira od poreza – 11,55 miliona eura.


Budžet bjelopoljske opštine za 2023. Godinu iznosiće 16. 051.000 eura, predviđeno je Nacrtom budžeta za narednu godinu, kojim su izvorni prihodi planirani u iznosu od 14. 501.000 eura, dok je na izdatke planirano 13.388.000 eura.


Opština će, prema Nacrtu, najviše prihodovati od poreza (11. 55 miliona), donacija (1,25 miliona), naknada (1,2 miliona), dok na ostale prihode ide 356. 000, a na takse 140.000 eura. Planirani suficit iznosi 1.113.000 eura.

BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE 16 MILIONA EURA


Najviše će ići na tekuću budžetsku potrošnju – 9. 808.800 eura, otplatu duga 2. 663.000 eura, pa će kapitalni budžet biti težak 3.579.199 eura. Od tekućih prihoda porezi čine 5. 850.000 eura, od čega od poreza na fizička lica 4. 350.000, dok porez na imovinu iznosi 1. 150.000 eura. Donacija i transferi biće 6.950.000 eura, od Egalizacionog fonda će prihodvati 5. 700.000, na donacije otpada 1.250 000, kapitalne donacije 950.000, i 300.000 na tekuće donacije.


Od tekućih izdataka u iznosu od 9.658.800 eura oko trećinu ide na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca (3.174.258 eura). Za odborničke naknade planirano je 75.000 eura.


Kada su u pitanju rashodi za usluge, od planiranih 321.642 eura, trećina ide na EU IPA projekte, reprezentacija u zemlji i inostranstvu će građane koštati 31.400 eura, službena putovanja 25.300, dok je na komunikacione usluge (mobilni telefoni, fiksni i PTT usluge) planiran trošak od 34.642 eura.


Od transfera za socijalnu zaštitu (283.200 eura) skoro trećina ide na poklon čestitke za novorođenčad. Za transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru planirano je 4.730.050 eura, a građani te opštine će najviše opredijeliti institucijama kulture i sporta 1.585.000.


Izvor: Vijesti
Novinarka: Jadranka Ćetković