Utvrđeni regulatorno dozvoljeni prihodi regulisanih subjekata za 2021. godinu iznosili su 29.114.806 eura za CGES, 82.015.904 eura za CEDIS i 742.794 eura za COTEE, stoji u izvještaju REGAGEN-a.

Kako stoji u izvještaju, CGES je u 2021. godini iskazao dobit od 16.852.684, koja je za 26 odsto veća u odnosu na prethodnu godinu.

– Uviđa se da je CGES od 2016. godine poslovao sa dobitkom, koji od 2019. godine ima brzorastući trend. Izrazito dobri rezultati iz poslovanja nakon 2019. godine dominantno su uslovljeni rastom prihoda od dodjele prekograničnih prenosnih kapaciteta, čije uvećanje je omogućeno puštanjem u rad podmorske interkonekcije između Italije i Crne Gore krajem 2019. godine – navodi se u izvještaju.

COTEE je 2021. godinu završio sa neto dobitkom od 6.263 eura i nastavio kontinuitet pozitivnog poslovanja.

– U elektroenergetskom sektoru je tokom 2021. godine poslovalo 17 kompanija koje se bave neregulisanim djelatnostima, što je za jednu više u odnosu na 2020. godinu. U 2021. godini je izdata licenca kompaniji Hidroenergija Andrijevica. Pozitivan rezultat imalo je 12 kompanija, a njih pet negativan. Finansijsko poslovanje ovih kompanija nije predmet nadzora koji vrši REGAGEN u skladu sa Zakonom o energetici. Osim EPCG, licencu za snadbijevanje posjeduje još pet kompanija “Energija gas end pauer”, “Uniprom” Nikšić, “Petrol Crna Gora MNE”, “Montenegro bonus” Cetinje i “Tvinfin Tesla” – navodi se u izvještaju.

U izvještaju stoji i da je CEDIS u 2021. godini ostvario neto gubitak od 9.846.752, prvi put nakon 2016. godine kada je izdvojen iz EPCG.

– Nakon 2020. godine, obilježene pandemijom i padom potrošnje, koja je za posledicu imala manje ostvarene prihode i manju neto dobit u odnosu na prethodne godine, 2021. godinu je obilježio značajan rast troškova CEDIS-a. Jedna od kategorija troškova kod koje je ostvaren veliki rast odnosi se na troškove nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu. Tokom 2021. godine, energija za pokrivanje gubitaka nabavljana je posredstvom “Crnogorske berze električne energije”. CEDIS, kao i CGES je snosio troškove nabavke energije, koji se zasnivaju na cijenama koje su slobodno formirane na berzanskom tržištu – navode iz REGAGEN-a.

U izvještaju stoji i da su cijene po kojima je nabavljana energija za pokrivanje gubitaka tokom druge polovine 2021. godine, kretala se od 105,47 do 350 eura po MVh, dok se cijena postignuta u nabavkama realizovanim u prvom kvartalu 2022. godine kretala od 116,22 do 390 eura po MVh.

– Što se tiče nabavki realizovanih tokom druge polovine 2021. godine cijena se kretala od 104,21 do 259,18 eura po MVh, dok su u prvom kvartalu 2022. godine iznosili od 116,22 eura. U nabavkama energije za pokrivanje gubitaka u toku 2021. godine je postignuta prosječna ponderisana cijena od oko 80 eura po MVh, pri čemu je oko 74 odsto nabavljeno po cijenama koje nijesu veće od cijene korišćene pri utvrđivanju troškova opravdanih gubitaka, dok je ostatak nabavaljen u drugoj polovini 2021. godine po znatno većim cijenama. Za razliku od CGES-a, koji je, uprkos rastu troškova, ostvario neto dobit zbog znatno većih prihoda po osnovu dodjele prekograničnih kapaciteta, ostvareni prihodi CEDIS-a su bili manji od troškova. Pored troškova za nabavku energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu, na ostvarenje gubitka su u najvećoj mjeri uticali veći ostvareni troškovi amortizacije i zarada u odnosu na utvrđene navedene troškove – stoji u izvještaju REGAGEN-a.